Tele-For Kft.
Utazási feltételek egyéni utasok számára egyéni indulással

Szerződéskötési feltételek:
Az utazási szerződés az alábbi személyi és tárgyi feltételek megvalósulásával jön létre:

a) Az utazási feltételek elfogadása.
b) Az utas jelentkezésének nyilvántartásba vétele.
c) Az utas megrendelésének írásbeli visszaigazolása.
d) A részvételi díj beérkezése a Tele-For Kft. bankszámlájára vagy pénztárába.
Az utas a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
A Tele-For Kft. felhívja az utas figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásakor lép hatályba. A Tele-For Kft. elutaztatási kötelezettsége csak attól a naptól kezdve áll fenn, amikor az utazási szerződés hatályba lépett.
A Tele-For Kft. jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.

Utazási feltételek
Az utazásszervező adatai:
Cégnév: Tele-For Kft.
Cím: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
Cégjegyzékszám: 01-09-712152
Adószám: 12962240-2-41
MKEH nyilvántartási szám: U001300
A vagyoni biztosítékról a Tele-For Kft. a QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepével kötött biztosítási szerződést. A vagyoni biztosíték kizárólag magyarországi belföldi utazásokra nyújt fedezetet.
A kötvény száma: VBB84947/150144
A biztosítási fedezet: 10.560.000 Ft.

1. Irányadó jogszabályok

A Tele-For Kft. által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: R) rendelkezései, a jelen szerződési feltételekben foglaltak, valamint a Tele-For Kft. és az utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. A szerződés létrejötte

2.1.) Az utazási szerződés az utas(ok) és a Tele-For Kft. között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és a teljes részvételi díj megfizetésével egyidejűleg jön létre. Az írásos szerződésnek tartalmaznia kell minden a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozatot, melyeket a R. 4.§-a meghatároz:
a) az utas nevét és lakcímét,
b) az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját, amelyet az utas határoz meg, és amelyet a felek nem kötelesek az utazási szerződésben rögzíteni. Az indulás és a visszaérkezés időpontját a Tele-For Kft. kizárólag az utas kifejezetten erre vonatkozó nyilatkozata alapján köteles rögzíteni az utazási szerződésben. A Tele-For Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az utazás utas által meghatározott időpontját megváltoztassa.
c) az utas által megrendelt szolgáltatásokat,
d) a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakat, adókat, illetékeket (pl. üdülőhelyi díj, adó, stb).
Tartalmaznia kell továbbá a R.4.§ és 13. §-aiban előírtakat:
e) az utazásszervező nevét, székhelyét, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által történt nyilvántartásba vétel számát, telefonszámát,
f) az utazásközvetítő nevét, címét és telefonszámát
g) az úti célt,
h) a szálláshely típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, helyét,
i) a díj forintban meghatározott összegét, és hogy ez mely szolgáltatásokra nyújt fedezetet, a befizetendő előleget, a díj fennmaradó részét és megfizetésének rendjét,
j) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, amely kizárólag annak módozatára (büfé, fél- vagy teljes panzió stb.) vonatkozik,
k) azokat a programokat, amelyeket az utazási vállalkozó a díj ellenében nyújt.

2.2.) Az utazási szerződés létrejöttének további feltétele, hogy a Tele-For Kft. az utazás írásos megrendelését írásban visszaigazolja.

2.3.) Ha az utas nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) a Tele-For Kft. felé az utas (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Az átadás elmaradásából keletkezett károkért a Tele-For Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

2.4.) Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás vagy a megbízás nélküli ügyviteléből, eljárásából fakadó – a Tele-For Kft-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

2.5.) Ha a Tele-For Kft. a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor jön létre, ha a Tele-For Kft. az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését a Tele-For Kft. bármikor visszavonhatja, és a befizetett részvételi díjat visszafizeti. A Tele-For Kft. bármikor visszamondhatja a jelentkezést, amennyiben az utas jelentkezését nyilvántartásba vette, az utas azonban a teljes részvételi díjat nem fizette meg.

3. Utazási ajánlatok

3.1.) Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat, a Tele-For Kft. által elektronikus úton és/vagy nyomtatott formában közzétett utazási ajánlatai rögzítik. Az utas az utazási szerződés aláírásával tanúsítja, hogy a szolgáltatásokat, azok igénybevételének feltételeit megismerte és azokat elfogadta.

3.2.) A Tele-For Kft. az általa az interneten vagy más elektronikus és/vagy nyomtatott formában közzétett utazási ajánlataiban köteles egyértelműen és pontosan megadni az általa kínált utazási csomagban megnevezett közreműködőinél igénybe vehető szolgáltatásokat. A Tele-For Kft. által nyújtott információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek, károk az utast terhelik.

3.3.) Mindazok a helység-, szállás-, és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a Tele-For Kft. jelentet meg a honlapján vagy ad ki, az utazási szerződés teljesítése és a Tele-For Kft. kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon a Tele-For Kft.-n, azokért a Tele-For Kft. nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
3.4.) A Tele-For Kft. mint Utazásszervező által az Utas részére nyújtott szolgáltatás - annak jellegére tekintettel - közvetített szolgáltatás(oka)t tartalmaz.

4. A részvételi díj

A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Tele-For Kft. eljárási díját, illetve szervezési költségét, továbbá az áfa összegét foglalja magában. A részvételi díjban nem szereplő, de az utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat.

Szolgáltató külön felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy futár szolgáltatások - jellegükre való tekintettel - közvetített szolgáltatás(okat) tartalmaznak.

5. Az előleg és a részvételi díj befizetésének határideje

5.1.) A Tele-For Kft. által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. Azonban tekintettel arra, hogy az utazási csomag igénybevételének időpontját az utas határozza meg, ezért a Tele-For Kft. jogosult a teljes részvételi díj átvételére is.
Szerződő felek közös akarattal megállapodnak abban, hogy az utas a jelentkezéskor a teljes részvételi díjat fizeti be. Az Utas kijelenti, hogy ezt a feltételt elfogadja.

5.2.) Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a Tele-For Kft. külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől.

5.3.) A Tele-For Kft. a teljes részvételi díj befizetése ellenében a befizetést követő 2 munkanapon belül eljuttatja az utasnak a részvételre illetve a megrendelt szolgáltatások igénybevételére jogosító okmányokat (voucher, stb.).

5.4 .) Egyes szolgáltatásoknál az utasnak a helyszínen további költségeket kell fizetnie (pl. üdülőhelyi díj, idegenforgalmi adó stb.). Az iroda az erre vonatkozó, rendelkezésre álló információkat az utazási szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.

6. Elállás a szerződéstől az Utazásszervező szerződéses feltételek módosítása esetén

a) A Tele-For Kft. kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a a megjelenített akcióban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben a Tele-For Kft. a katalógusban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az utast írásban tájékoztatja.
b) Ha az utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el, különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy a Tele-For Kft. az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott az utast a R. 8. § (2) és (3) bekezdéseiben és a 9. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott jogok illetik meg:
b/1) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre a Tele-For Kft.-nek lehetősége van,
b/2) ha a Tele-For Kft. az (1) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a Ptk.-ban előírt kamat megfizetését.
b/3) fentieken túlmenően a Tele-For Kft. köteles az utasnak az elállás folytán felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni a vis maior esetét kivéve.

7. Elállás az utas részéről

Az utas – csoportos megrendelés esetén a megrendelő – írásban vagy tartós adathordozón tett bejelentésével az indulás előtt bánatpénz ellenében bármikor elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben az utas nem az utazási szerződés 6. pontjában foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől (illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson), úgy a Tele-For Kft. jogosult a befizetett részvételi díjat bánatpénz jogcímén magánál tartani. A részvételi díj magában foglalja az indulás előtt megrendelt és kifizetett fakultatív szolgáltatások (programok, étkezések stb.) díjait is.

8. Szerződésmódosítás

Ha az utas az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, köteles a Tele-For Kft. módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A módosítás költségéről a Tele-For Kft. a módosítás előtt tájékoztatja az utast.

9. Hibás teljesítés

9.1.) A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Tele-For Kft. felel. Ha a Tele-For Kft. az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani.

9.2.) A Tele-For Kft. nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

9.3.) Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.4.) Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a helyszíni szolgáltatóval, ezek hiányában a Tele-For Kft.-vel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős.

9.5.) Az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában, és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.

9.6.) A Tele-For Kft. felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha
a) a szerződésteljesítésben mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy
b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincsen kapcsolatban, s a hibát a Tele-For Kft. kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Tele-For Kft. érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit a Tele-For Kft. a legkörültekintőbb gondosság esetén sem lett volna képes elhárítani.

9.7.) A Tele-For Kft. az b) és c) pont esetében köteles az utasnak segítséget nyújtani.

9.8.) A Tele-For Kft. a kártérítési felelősségét a részvételi díj kétszeresében korlátozza.

A jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv Ptk.) valamint a 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései és a Tele-For Kft. „Vásárlási feltételek” szabályzatában leírtak az irányadók.
Az utazási szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogorvoslatért az utas a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testülethez fordulhat.
A szerződő felek a perérték nagyságától függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
A jelen utazási szerződést átolvastam, annak pontjaira felhívták a figyelmemet, a bíróság kizárólagos illetékességét elfogadom, a feltételeket megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom, és ezt aláírásommal tanúsítom:

Budapest, 2018. .................................................. 

Tele-For Kft.

Utas (Megrendelő)

Top