Tele-For Kft.
Utazási feltételek egyéni utasok számára egyéni indulással

Szerződéskötési feltételek:
Az utazási szerződés az alábbi személyi és tárgyi feltételek megvalósulásával jön létre:
a) Az utazási feltételek elfogadása.
b) Az utazó jelentkezésének nyilvántartásba vétele.
c) Az utazó megrendelésének írásbeli visszaigazolása.
d) A részvételi díj beérkezése a Tele-For Kft. bankszámlájára vagy pénztárába.
Az utazó a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
A Tele-For Kft. felhívja az utazó figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásakor lép hatályba. A Tele-For Kft. elutaztatási kötelezettsége csak attól a naptól kezdve áll fenn, amikor az utazási szerződés hatályba lépett.
A Tele-For Kft. jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.

Utazási feltételek
Az utazásszervező adatai:
Cégnév: Tele-For Kft.
Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. III
Cégjegyzékszám: 01-09-712152
Adószám: 12962240-2-42
MKEH nyilvántartási szám: U001300
A vagyoni biztosítékról a Tele-For Kft. a Európai Utazási Biztosító Zrt. biztosító intézettel kötött biztosítási szerződést. A vagyoni biztosíték kizárólag magyarországi belföldi utazásokra nyújt fedezetet.
A kötvény száma: KT-KE-738-20201109

1. Irányadó jogszabályok
A Tele-For Kft. által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv, 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései, a jelen szerződési feltételekben foglaltak, valamint a Tele-For Kft. és az utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. A szerződés létrejötte
2.1.) Az utazási szerződés az utas(ok) és a Tele-For Kft. között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg (a teljes részvételi díj) megfizetésével egyidejűleg jön létre.
2.2.) Az utazási szerződés létrejöttének további feltétele, hogy a Tele-For Kft. az utazás írásos megrendelését írásban visszaigazolja.
2.3.) Ha az utazó nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) a Tele-For Kft. felé az utazó (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az utazó) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utazónak) haladéktalanul átadni. Az átadás elmaradásából keletkezett károkért a Tele-For Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.
2.4.) Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás vagy a megbízás nélküli ügyviteléből, eljárásából fakadó – a Tele-For Kft-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.
2.5.) Ha a Tele-For Kft. a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor jön létre, ha a Tele-For Kft. az utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utazó jelentkezését a Tele-For Kft. bármikor visszavonhatja, és a befizetett előleget visszafizeti. A Tele-For Kft. bármikor visszamondhatja a jelentkezést, amennyiben az utazó jelentkezését nyilvántartásba vette, az utazó azonban a teljes részvételi díjat nem fizette meg.

3. Utazási ajánlatok
3.1.) Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat, a Tele-For Kft. által elektronikus úton és/vagy nyomtatott formában közzétett utazási ajánlatai rögzítik. Az utazó az utazási szerződés aláírásával tanúsítja, hogy a szolgáltatásokat, azok igénybevételének feltételeit megismerte és azokat elfogadta.

3.2.) A Tele-For Kft. az általa az interneten vagy más elektronikus és/vagy nyomtatott formában közzétett utazási ajánlataiban köteles egyértelműen és pontosan megadni az általa kínált utazási csomagban megnevezett közreműködőinél igénybe vehető szolgáltatásokat. A Tele-For Kft. által  nyújtott információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek, károk az utazót terhelik.

3.3.) Mindazok a helység-, szállás-, és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a Tele-For Kft. jelentet meg a honlapján vagy ad ki, az utazási szerződés teljesítése és a Tele-For Kft. kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon a Tele-For Kft.-n, azokért a Tele-For Kft. nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

4. Biztosítás
4.1.) Az útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére köthető biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza.
4.2.) Az utazásszervező az utazó javára szóló biztosítást köt amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az utazó javára szóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna.
 
5. A részvételi díj
5.1.) A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Tele-For Kft. eljárási díját, illetve szervezési költségét, továbbá az áfa összegét foglalja magában. A részvételi díjban nem szereplő, de az utazót terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat.
5.2.) A Tele-For Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek a tájékoztatójában vagy annak mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen befizetett díjú utazások mindkét fél (utazó és a Tele-For Kft.) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.

6. Az előleg és a részvételi díj befizetésének határideje
6.1.) Szerződő felek közös akarattal megállapodnak abban, hogy az Utazó a jelentkezéskor a teljes részvételi díjat fizeti be. Az Utas kijelenti, hogy ezt a feltételt elfogadja.
6.2.) Nem jön létre a szerződés, amennyiben ezen időpontig az utazó nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat. 
6.3.) A Tele-For Kft. a teljes részvételi díj befizetése ellenében a befizetést követő 2 napon belül eljuttatja az utazónak a részvételre, illetve a megrendelt szolgáltatások igénybevételére jogosító okmányokat (voucher, jegy stb.).
6.4.) Egyes szolgáltatásoknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) dombornyomású bankkártya formájában vagy készpénzben óvadékot kell letenni, amit az utazó a szolgáltatások igénybevételét követően akkor kap vissza, ha a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, ahogyan átvette. Egyes utaknál az utazónak a helyszínen további költségeket kell fizetnie (pl. üdülőhelyi díj stb.). Az iroda az erre vonatkozó, rendelkezésre álló információkat az utazási szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.

7. Elállás a szerződéstől a szerződéses feltételek módosulása esetén
Amennyiben az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét jelentősen megváltoztatja, az utazó a változásról szóló értesítésben meghatározott időn belül jogosult:

Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, az utazásszervező azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot ajánl fel, amennyiben erre módja van.

Ha az utazó elfogadja a felajánlott utazási csomagot és annak díja alacsonyabb, akkor az utazásszervező a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti, amennyiben drágább, akkor az utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles az utazásszervezőnek megfizetni. Ha az utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor az utazásszervező az utazó által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti és az utazó szerződés felmondásból eredő kárát megtéríti.

Az utazási csomag megkezdésének napja az utazásra jogosító voucher megvásárlásának napjával nyílik meg az utazó előtt. Az utazásszervező kifejezetten felhívja az utazó figyelmét, hogy az utazásra jogosító voucher megvásárlásának napjától kezdve a voucher érvényességi időtartamán belül bármikor megkezdheti az utazást. Az utazási csomag megkezdésének időpontjára az utazásszervezőnek nincs ráhatása, ez kizárólag az utazó elhatározásán alapul. Tekintettel arra, hogy az utazó az utazási csomagot a voucher megvásárlásának időpontjával egy időben, vagy utána bármikor megkezdheti, ennek következtében az utazási csomag megkezdésének időpontja az utazásszervező befolyásolási körén kívül esik, ezért az utazó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az utazási szerződés felmondása az utazási csomag megkezdése előtt fogalmilag kizárt. 
A Tele-For Kft. kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben a Tele-For Kft. a katalógusban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az utazót írásban tájékoztatja.
 
8. Szerződésmódosítás
Ha az utazó az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, köteles a Tele-For Kft. módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A módosítás költségéről a Tele-For Kft. a módosítás előtt tájékoztatja az utazót.

Az utazó, az utazásszervező haladéktalan, írásban történő értesítésével a voucher felhasználási időtartamán belül az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj (teljes részvételi díj), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.
 
9. Hibás teljesítés
A szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel még akkor is, ha azok teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.  A szerződésszegést az utazásszervező ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben

9.1.) A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Tele-For Kft. felel. Nem EGT tagországban bejegyzett utazásszervező utazásainak belföldi értékesítése esetén a teljesítésért az utazóval szemben a Tele-For Kft. úgy felel, mintha maga szervezte volna az utazást.

9.2.) A Tele-For Kft. nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

9.3.) Az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a helyszíni szolgáltatóval, ezek hiányában a Tele-For Kft.-vel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős.

9.4.) Az utazás időtartama alatt az utazó és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában, és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.

9.5.) A Tele-For Kft. felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha
a) a szerződés teljesítésben mutatkozó hiányosságok az utazó magatartására vezethetők vissza, vagy
b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincsen kapcsolatban, s a hibát a Tele-For Kft. kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Tele-For Kft. érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit a Tele-For Kft. a legkörültekintőbb gondosság esetén sem lett volna képes elhárítani.

9.6.) A Tele-For Kft. az b) és c) pont esetében köteles az utazónak segítséget nyújtani.
Az utazásszervező segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.
Az utazásszervező jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.

9.7.) A Tele-For Kft. a kártérítési felelősségét a részvételi díj háromszorosában korlátozza.
Az utazásszervező tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-el kihirdetett berni (COTIF) egyezmény korlátozza az utazásszervező felelősségét. Az utazásszervező felelősséget vállal az előző pontban megnevezett fuvarozók által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. A fuvarozó utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megíllető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.
Amennyiben az utazó az e pontban megnevezett jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az utazásszervezőtől követeli, akkor az utazásszervező a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó, az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja.
Az utazásszervező szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből az ebben a pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.


A jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv Ptk.) valamint a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései és a Tele-For Kft. „Vásárlási feltételek” szabályzatában leírtak az irányadók.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében az utazásszervező tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás székhelye: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. III. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

Az utazási szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogorvoslatért az utazó a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testülethez fordulhat.

Budapest, 2019.  ..............................................
Utazó (Megrendelő)                                                                          Tele-For Kft.

Top