Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.csak1nap.hu domain alatt működő webáruház adatkezelésével kapcsolatos feltételeket tartalmazza. A webáruház tulajdonosa és üzemeltetője - és így adatkezelő - a Tele-for Médiaszolgáltató Kft. (a továbbiakban, mint Társaság vagy Csak1Nap.hu).

A Csak1Nap.hu kiemelt célja vásárlóinak és a honlap látogatóinak személyes adatainak védelme mindenkor jogszerű, tisztességes és átlátható módon. A Társaság a személyes adatokat naprakész módon, bizalmasan kezeli, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és vállalatirányítási intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel és partnereivel, mint adatkezelőkkel, illetve adatfeldolgozókkal szemben megfogalmazott és érvényesít.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és uniós jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatkezelő cégadatai:

Cégnév: Tele-for Médiaszolgáltató Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. III. em.
Telefonszám: +36 (1) 422 3490
Weboldal: www.csak1nap.hu
Adószám: 12962240-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-712152
MKEH engedély száma: U-001300

Adatvédelmi tájékoztatás kérése:

Amennyiben kérése vagy kérdése merülne fel adatkezelésünkkel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. III. em. címre, vagy elektronikusan az ugyfelszolgalat@csak1nap.hu címre küldheti.

Válaszainkat legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által megjelölt címre.

2. A Csak1Nap.hu által kezelt adatok köre

Személyes adat: minden olyan adat, adatból levonható következtetés, vagy információ, amely alapján közvetlen vagy közvetett módon azonosítható egy természetes személy (a továbbiakban: érintett). Ez lehet például az érintett neve, vagy egy konkrét szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.


Ha Ön webáruházunknál regisztrál vagy vásárol, személyes adatai közül az Ön által megadott alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre:

Az Ön által megadott személyes adatokat a Csak1Nap.hu nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Ön felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.1 Az adatkezelés célja és feltételei

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Csak1Nap.hu tevékenységével kapcsolatos adatkezelés elsődlegesen önkéntes hozzájáruláson, valamint a vonatkozó jogszabályokon alapul. Azonban a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a megadott adatok egy körének kezelésére, tárolására, továbbítására a jogszabály kötelezettséget ír elő. Ilyen esetben erről közvetlenül tájékoztatjuk az érintettet.

A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Jogszabályi előírások keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a személyes adatokat, amikor Ön látogatást tesz honlapunkon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik, vagy amikor terméket vagy szolgáltatást rendel a honlapunkon keresztül. Személyes adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és a jelen dokumentumnak megfelelően, kifejezetten az Ön beleegyezésével kezeljük.

Webáruházunkba történő regisztráció esetén az adatkezelés célja a webáruházban történő rendelés és vásárlás nyomon követése, a számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a vásárlók egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzott kiszolgálás, elszámolás a partnerekkel, direktmarketing (EDM) tartalmú megkeresések és tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés időtartama:

Adattovábbítás

Az adattovábbítás jogalapja az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a szállítást végző partnereink tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

A) A rendelések teljesítésével összefüggésben személyes adatokat és szállítási adatokat továbbítunk a termékek szállítására szerződött logisztikai cégeknek, mint adatfeldolgozóknak:

     Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
     Adószáma: 12369410-2-44

     Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.
     Adószáma: 25034644-2-10

Az adatfeldolgozóknak történő adattovábbítás célja a megvásárolt termék kiszállítása, fizettetés, időpont-egyeztetés. Átadott adatok köre: címzett neve, címe, telefonszáma és a megrendelés értéke.
Az adatkezelés ideje a szolgáltatóval történő elszámolásig tart.

B) Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően a megrendelésekkel és vásárlásokkal kapcsolatos adatokat továbbítjuk a szolgáltatást nyújtó szerződött partnereinknek, szállodáknak, utazási irodáknak, valamint a terméket biztosító partnereink felé.

C) Külföldi adattovábbítás az utazásszervezéssel és utazásközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatás esetén EU-n belül ausztriai partnereink részére, az EU-n kívül pedig montenegrói partnerünk részére a 2016/679/EU rendeletnek megfelelően történik.

D) Bankkártyás fizetés esetén a kártyás fizetési tranzakciók adatait az OTP Bank Nyrt. és az OTP Mobil Kft. kezeli. A kezelt adatok köre: a fizető azonosítója, a tranzakció összege, a tranzakció dátuma és időpontja lehet. Cégünk semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.
Az OTP Mobil Kft. adatkezelésre vonatkozó szabályzata: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

E) Szép kártyás fizetés esetén a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt., az MKB és a K&H Bank kezeli. A kezelt adatok köre: a fizető azonosítója, a tranzakció összege, a tranzakció dátuma és időpontja lehet.

A rendelés folyamatában az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi rendelkezések keretein belül. Az Öntől kért információk, amelyek az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes.

Az Önnel kötött adás-vételi, illetve utazási szerződés megkötéséhez és végrehajtásához, egyes esetektől függően felvételre kerül más kapcsolati információ, mint a név, szállítási- és számlázási cím, illetve az Ön által választott fizetési- és szállítási módról szóló tájékoztatás.

Ezen kívül az Ön adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon.

Kérheti a Csak1Nap.hu által kezelt adatainak módosítását, amennyiben azokban elírás vagy változás történik.

Személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célok teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk (kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő). A vásárlásokkal kapcsolatos személyes adatok esetén az ilyen adatokat hosszabb ideig őrizzük a jogszabályi kötelezettségeknek - például adózásra és adásvételre vonatkozó jogszabályok, valamint garanciális célok - történő megfelelés céljából.

2.2 Ügyfél levelezés

Amennyiben Ön megkeresi a Csak1Nap.hu-t a megadott elérhetőségeinken, úgy adatkezelőként minden beérkező e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, dátummal, időponttal és az üzenetben rögzített egyéb személyes adattal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 évig őrizzük meg és azt követően pedig törlünk.

2.3 Elektronikus megfigyelő rendszer

A Társaság ügyfélszolgálati helyiségében, valamint a raktár bejáratánál vagyonvédelmi célból elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre.

Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme, a jogsértések megelőzése, valamint törvényben biztosított jog alapján a szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfelek a Társaság területére való belépésükkel hozzájárulnak az adataik kezeléséhez, munkavállalók esetében pedig a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt) 11.§-a érvényesül.

A kezelt adatok köre: a területre belépő személyeknek a felvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb 30 nap (SzVMt. 31. § alapján).


A felvételek tárolására vonatkozóan tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a felvételeket a Társaság székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák le a felvételeket.


A kamerák képének megtekintésére, illetve adathordozóra történő rögzítésére kizárólag a Társaság erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A rögzített felvételekbe történő betekintéseket és az adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával, időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Társaság.


A rögzítéstől számított 3 munkanapon belül azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetőek, az adatkezelőnek biztosítania kell az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt is tartalmazó felvételt. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

2.4 Sütik (cookies) alkalmazása

A Társaság a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a felhasználó böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásaival, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Ilyen például a kosár funkciójának megjelenítésére szolgáló beállítások. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely a felhasználó által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a felhasználó számítógépén, és csak akkor kerülnek át a Csak1Nap.hu informatikai eszközeire, amikor a felhasználó meglátogatja oldalunkat.

Az ilyen típusú adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamentének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések eszközölése.

A felhasználó a számítógépén tárolt sütiket ellenőrizheti, törölheti, és azok használatának módját meghatározhatja a böngészőjében lévő beállításai segítségével.

A sütik alkalmazására az érintett felhasználó hozzájárulásával kerül sor. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az előzetesen meglátogatott oldal.

Az adatkezelés legfeljebb 5 évig tart.

Amennyiben a felhasználó a böngészőjében a sütik használatát letiltja, ez azzal járhat, hogy a www.csak1nap.hu egyes funkciói korlátozottan, vagy egyáltalán nem lesznek elérhetőek a számára.

2.5 Elektronikus direkt marketing (EDM), hírlevél, reklám-értesítés küldése

A Csak1Nap.hu hírlevelére a www.csak1nap.hu weboldalon lehet feliratkozni.

Az adatkezelés célja a gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a következő napi akciós ajánlatokról az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. és a Grt vonatkozó rendelkezései.

E körben az adatkezelő a következő adatokat kezeli: név, dátum, időpont, e-mail cím, IP cím.

Az adatkezelés időtartama:

A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat. Az EDM küldésekhez adott hozzájárulás visszavonását a felhasználó a hírlevélben biztosított linkre kattintva is megteheti, kérheti személyes adatainak törlését vagy módosítását az ugyfelszolgalat@csak1nap.hu címre küldött üzenetével, valamint postai úton a 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. III. em. címre küldött kérelmével.

2.6 Egyéb célú adatkezelés

A jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint tároljuk és használjuk fel az ügyfeleink adatait, amikor megkeresnek minket e-mailben, illetve, ha információt küldenek számunkra valamilyen más formában, regisztrálnak vagy megrendelést adnak le weboldalunkon. Az adatbiztonság fenntartása miatt olyan mértékben tároljuk és használjuk fel ezeket az adatokat és az egyéb technikai információkat, amennyire az szükséges azzal szembeni eljárás érdekében, ha a www.csak1nap.hu oldal tartalmát nem megfelelő, vagy inkorrekt, etikátlan céllal használnák fel, jogellenes tevékenység részeként, informatikai rendszerünk elleni támadás esetén. Amikor az ügyfeleink személyes adatait adatfeldolgozó részére továbbítjuk, a Csak1Nap.hu felel ezen adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások betartásáért. Ennélfogva az adatokat csak olyan szolgáltatóknak és partnervállalatoknak továbbítjuk, akikkel adatfeldolgozási célú szerződést kötöttünk, és akik e szerződésben kötelezettséget vállalnak az átvett személyes adatok védelmére.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor tájékoztatjuk az érintetteket.

Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket arról, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatósági hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), valamint a jogszabályban arra felhatalmazott más szervek megkereshetik az adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok törlése, valamint iratok átadása érdekében. Amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, a Társaságunknál kijelölt személy adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a hatósági megkeresés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

3. Naplófájlok

Amikor egy felhasználó meglátogatja weboldalunkat, arról a következő technikai adatokat tároljuk el biztonsági okokból az úgynevezett naplófájlokban:

Legfeljebb 30 napig tároljuk az adatokat technikai elővigyázatosságból, a jogosulatlan és illetéktelen belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelme érdekében.

4. Google Analytics

Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át, és ott is tárolódnak. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával, továbbá a süti által készített, a felhasználó weboldal-használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a Google oldaláról.

5. Adatbiztonság

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (rendelkezésre állás),

b) hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során

a) megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
b) megőrzi a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
c) valamint biztosítja a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A Társaság informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6. Az érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a vonatkozó jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről olyan módon, hogy kérelmét indokolni nem köteles.

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott valamennyi információt és a 15-32. és 34. cikk szerinti tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adjon meg az érintettek részére.

További jogok:

a) az érintett hozzáféréshez való joga (pl. adatok megismerése, történik-e adatkezelés stb.),
b) az érintett kérheti a Társaság által kezelt személyes adatainak helyesbítését, kijavítását, kiegészítését,
c) törléshez és elfeledtetéshez való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén),
d) az adatkezelés korlátozásához való jog,
e) az adathordozáshoz való jog,
f) tiltakozás joga,
g) az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya,
h) visszavonás joga.

7. Eljárási szabályok

A Társaság  legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikke szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Figyelemmel a kérelem bonyolultságára vagy a kérelmek számára, szükség esetén a határidő 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről a Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül az okok megjelölésével írásban tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikusan küldte meg kérelmét, a tájékoztatásnak is elektronikus formában kell megtörténnie, kivéve, ha az érintett ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben az adatkezelő Társaság az érintett kérelme alapján nem tesz intézkedést, úgy legkésőbb 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról vagy okairól, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság a tájékoztatást díjmentesen biztosítja, kivéve azt az esetet, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés végrehajtásával felmerülő adminisztratív költségekre. Az adatkezelő kérheti ezen költségeinek megtérítését, ésszerű díj felszámítása mellett, vagy megtagadhatja a kérelem alapján kért intézkedést. 

A Társaság az általa kezelt, az érintettel összefüggő személyes adatokról másolatot adhat át az érintett kérésére. Amennyiben az érintett további másolatokat kér, úgy az adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költségeket számolhat fel.

8. Kártérítés és sérelemdíj

Akit az adatvédelmi jogszabályok megsértése eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár ér, kártérítésre jogosult, amit az adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles megfizetni. Az adatfeldolgozó felelős, amennyiben nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy nem tartotta be az adatkezelő jogszerű utasításait. Amennyiben több adatkezelő, vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősek az adatkezelés során okozott kárért, akkor ebben az esetben egyetemlegesen felelnek a teljes kárért.

Az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót a kártérítési kötelezettség alól abban az esetben mentesíteni kell, ha bizonyítja, hogy a kár bekövetkeztéért őt semmilyen felelősség nem terheli.

9. Jogorvoslati tájékoztatás

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) lehet fordulni:

   székhely:      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
   postacím:      1530 Budapest, Pf.:5.,
   telefonszám: +36 (1) 391-1400;
   e-mail:          ugyfelszolgalat@naih.hu,
   honlap:         http://www.naih.hu).

Top